YX3210

5A 单电压 12V/24V/110V/220V SPDT  
16A 单电压 12V/24V/110V/220V SPDT  
         
         

YX3220

5A 单电压 12V/24V/110V/220V DPDT  
16A 单电压 12V/24V/110V/220V DPDT  
         
         

楼道延时继电器

5A 单电压 12V/24V/110V/220V DPDT  
16A 单电压 12V/24V/110V/220V DPDT  
         
         

YX3221

YX3211

5A 单电压 12V/24V/110V/220V SPDT  
16A 单电压 12V/24V/110V/220V SPDT  
         
         

Product Center

首页
产品分类
产品型号

                         产品图片                                        型号/规格                                       额定电流                                                    额定电压                                                                   输出触电